mnbn.net
当前位置:首页 >> 整数数组按绝对值排序 >>

整数数组按绝对值排序

#include #include int main() { int i,n,j,num,swap; printf("input the size of array:\n"); scanf("%d",&n); int a[n]; for(i=0; i

#include #include int mindiff(int a[],int n) { int i,j,d,diff = abs(a[0]); for(i = 0; i < n - 1; ++i) { for(j = i + 1; j < n; ++j) { d = abs(a[i] - a[j]); if(diff > d) diff = d; if(diff == 0) return 0; } } return diff; } int ma...

#include #include // 选择插入法排序void sort(int a[], int n){ int i, j, k, tmp; for (i = 0; i < n; i++) { for (j = 0; j < i; j++) if (a[i] < a[j]) break; // 找到待插位置 tmp = a[i]; // 临时变量记录待插的值 // 移出插入空间 for (...

for循环每个元素都绝对值

以前回答过:http://blog.163.com/asm_c/blog/static/2482031132015581028111用子程序实现,就要麻烦一些,如下:DATA SEGMENT ARRAY1 DW 0, -1, 2, 3, 4, -5, 6, -7, 8 , 9, -10 COUNT EQU $ - ARRAY1 ARRAY2 DW 20 DUP(?) ;求绝对值后存入的新...

#include int main(){ int a[10],i,t,max; for (i=0;i

1 计算所有数的和 2 定义全局变量 保存最小值,初始化为所有数的和 3 递归执行加。 这步是关键,需要定义一个额外的数组,标记是否加过了, 每次递归的时候,找一个没加过的,累加上 然后用加出的和*2-所有数的和,找到该值绝对值最小的情况,就...

#include void main() { int i,a[20]; double average,sum=0; for(i=0;i

是0 有一个已经排序的数组(升序),数组中可能有正数、负数或0,求数组中元素的绝对值最小的数,要求,不能用顺序比较的方法(复杂度需要小于O(n)),可以使用任何语言实现 例如,数组{-20,-13,-4, 6, 77,200} ,绝对值最小的是-4。 算法实...

void main() { int i,j,temp,a[10]; int min=0; for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com